جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

برخی رازها باید فاش شود

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   ضرورت آموزش به کودکان در زمینه های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست. و استرسهایی که والدین در این زمینه دارند همیشه از اولویتهای آموزشی در خانواده بوده است. مشاوره های جنسی بدلی تابوهای فرهنگی و نیز مقاومتهای جامعه همیشه مانع بزرگی بر سر راه آموزش به کودکان شده است. در هیاهوی جامعه گاه جرقه هایی از ناامنی جنسی در کودکان به گوش می رسد که جزء کوچکی از واقعیتهای جامعه را نشان می دهد. کتاب " رازهایی که باید فاش شود " نوشته جینین ساندرز و ترجمه روان و سلیس مریم جعفریان از کتابهای خوبی است که با تصویرگری جذاب و کودکانه می تواند تسهیل گر خوبی در ارتباط بین والدین و کودکان در زمینه بیان مسائل جنسی و تابو شکنی عرفی باشد. به امید روزی که هیچگاه شاهد مشکلات برای کودکانمان بدلیل نا آگاهی و تعصبات کورکورانه نباشیم.

پارت 1 :   

دانلود

ضرورت آموزش به کودکان در زمینه های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست. و استرسهایی که والدین در این زمینه دارند همیشه از اولویتهای آموزشی در خانواده بوده است. مشاوره های جنسی بدلی تابوهای فرهنگی و نیز مقاومتهای جامعه همیشه مانع بزرگی بر سر راه آموزش به کودکان شده است. در هیاهوی جامعه گاه جرقه هایی از ناامنی جنسی در کودکان به گوش می رسد که جزء کوچکی از واقعیتهای جامعه را نشان می دهد. کتاب " رازهایی که باید فاش شود " نوشته جینین ساندرز و ترجمه روان و سلیس مریم جعفریان از کتابهای خوبی است که با تصویرگری جذاب و کودکانه می تواند تسهیل گر خوبی در ارتباط بین والدین و کودکان در زمینه بیان مسائل جنسی و تابو شکنی عرفی باشد. به امید روزی که هیچگاه شاهد مشکلات برای کودکانمان بدلیل نا آگاهی و تعصبات کورکورانه نباشیم.

;