جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

سفر درخواب

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   به مرغي مي‌مانم که در ته آسمان ناگهان بال‌هايش بريزد و در ميان ستارگان، آويخته به تاريکي حيران بماند. ديگر نمي‌دانم دستواره در دست کيست اما مي‌بينم که هرچه فروتر مي‌رود به‌جايي گير نمي‌کند، ژرفاي آب پايان ندارد. مي‌خواهم چيزي بپرسم نمي‌توانم. راهنماي روزگارديده فکر مرا مي‌خواند و جواب‌هايش را مثل سرماي بي‌زبانِ زمستان در من مي‌دمد. پيش از آن‌که بگويم چه مي‌کني مرد، مرا به کجا مي‌بري؟ او فهمانده است که «آب مي‌برد نه من.»

پارت 1 :   

دانلود

به مرغي مي‌مانم که در ته آسمان ناگهان بال‌هايش بريزد و در ميان ستارگان، آويخته به تاريکي حيران بماند. ديگر نمي‌دانم دستواره در دست کيست اما مي‌بينم که هرچه فروتر مي‌رود به‌جايي گير نمي‌کند، ژرفاي آب پايان ندارد. مي‌خواهم چيزي بپرسم نمي‌توانم. راهنماي روزگارديده فکر مرا مي‌خواند و جواب‌هايش را مثل سرماي بي‌زبانِ زمستان در من مي‌دمد. پيش از آن‌که بگويم چه مي‌کني مرد، مرا به کجا مي‌بري؟ او فهمانده است که «آب مي‌برد نه من.»

;